Sağlıkta Etkin Pazarlama İçin Ne Yapmamalı?

 Bu sayfada hastanelerimizin ortak sorunlarını ele almaya çalışacağız. Bugünkü konumuz sağlıkta pazarlama. Hastanelerdeki kuşkusuz temel işlev: insan hayatının korunduğu teşhis ve tedavi işlemleridir.

Ancak unutulmamalıdır ki bu alanın arkasında büyük bir sistem bulunur. Bu sistem genel anlamda hastane kurumudur. Pazarlama ve iletişim, bu sistemde sağlık sektörünün önemi gittikçe artan bölümleri olarak gözümüze çarpmaktadır. Birçok kurumda bu iki birimin birlikte ele alındığını görüyoruz. Önümüzdeki sayıda iletişim konusuna değineceğiz.

Pazarlama aslında bir tanıtma işidir. Markalaşmanın ve hastaların gözünde vazgeçilmez olmanın en sağlıklı ve etik yolu kendini doğru anlatabilmekten geçer. Hastaların değişen ve artan beklentileri karşısında ancak doğru iletişim ve pazarlama stratejileri ile ayakta kalınabilir. Pazarlama yalnızca bir ‘’müşteri’’ bulma işi değil, eldeki potansiyelin optimal kullanımının önünü açma uğraşıdır. Örneğin elimizdeki kadronun ve teknolojik donanımın bilinirliğinin artırılması aynı zamanda bu kaynakların yerinde kullanımını ve verimliliğini de sağlamaktadır.

Pazarlama profesyonellerine göre belli başlı pazarlama sorunları şöyledir: Satış ekibinde istikrarsızlık, pazarlamanın dönemsel ele alınışını kıramamak bu yüzden sürdürülebilirliğin sağlanamaması, hedeflerin gerçekçi düzeyde konulmayarak motivasyon kaybı oluşması ve strateji belirlenmesinin güçleşmesi ya da belirlenen stratejinin sağlıklı bir biçimde yeniden üretilememesi, personelin eğitimi ya da yatkınlığında yetersizlikler olması, personelin hızlı
sirkülasyonu vb. Bir sorun ele alınırken genellikle yapılması gereken şey bir adım geri gidebilmektir. Deneyimlerimiz göstermektedir ki pazarlama alanında yaşanan güçlüklerin gerisinde de kurumsallaşma yetersizlikleri yatmaktadır. Pazarlama ekibinin kurulması ve stratejilerin oluşturulmasında yapılabilecek yanlışlar sonradan sahada çözümsüzlüklere neden olabilmektedir.

Kurumlar değişime ve çağın gerekliliklerine kendilerini uyarlamakta yeterince esnek midirler? Sözgelimi saha çalışmaları ve tanıtımları, dijital pazarlama teknikleriyle yeterince desteklenebilmekte midir? Personelin görev tanımı tam olarak ortaya koyulmuş mudur? Bu tanım çerçevesinde güncel ve efektif bir eğitim sürecinden geçirilmiş midir? Pazarlama personeli, işyerinde ve saha çalışmalarında kendinden bekleneni gerçekçi ve sahiplenici düzeye çıkarabilmekte midir? Markalaşma ve markanın korunması, kriz ve itibar yönetimi pazarlama stratejisinin orta ve uzun vadeli duraklarıdır. Hastanelerde karar verici konumda bulunan kişiler; sektördeki paradigma değişimini, artan maliyetlere karşı alacağı önlemleri, hastanenin içinde bulunduğu fiziki ve demografik özellikleri sağlıklı değerlendirebilmedirler. Kısacası vizyon meselesi belki de sağlıklı pazarlamanın ilk hamlesidir.

 

Teklif Alın

Alan Kodu (212,545)